KOSZYK JEST
PUSTY

+48 61 646 37 60

uniform@isop.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

shop.isop.pl
 • 1 Informacje wstępne.

 

 1. Sklep internetowy za pośrednictwem domeny shop.isop.pl prowadzony jest przez Sprzedającego: Fundację  International School of Poznan, z siedzibą w Poznaniu (60-147 Poznań) przy ul. Taczanowskiego 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  pod numerem KRS 0000231789, posiadającą numery: NIP 7792253647, REGON 300031400
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące określenia oznaczają
  1. Sklep Internetowy - Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem domeny shop.isop.pl  przez Sprzedającego, widoczny na witrynie pod adresem www.shop.isop.pl;
  2. Sprzedający -  Fundacja  International School of Poznan, z siedzibą w Poznaniu (60-147 Poznań) przy ul. Taczanowskiego 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  pod numerem KRS 0000231789, posiadającą numery: NIP 7792253647, REGON 300031400;

 

 • Kupujący lub Klient – kupujący zawierający w ramach działalności Sklepu Internetowego ze Sprzedającym umowę sprzedaży, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 19 czerwca 1964 r.  – Kodeks cywilny;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin
 • Towar – przedmiot transakcji sprzedaży stanowiący rzecz ruchomą oferowany i sprzedawany przez Sprzedającego w ramach działalności Sklepu Internetowego

 

 1. Kontakt ze Sprzedającym  można uzyskać:
 • za pośrednictwem strony internetowej www. shop.isop.pl;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań;
 • telefonicznie – pod numerem + 48  61 646 37 60
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem uniform@isop.pl
 1. Strony ustalają, iż złożenie przez Klienta zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Sprzedający sprzedaje Towary związane z działalnością Fundacji Interantional School of Poznan i działalnością szkół przez nią prowadzonych i co do zasady przeznaczone  do użytku przez uczniów tych szkół.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Sprzedający  w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu  Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia przy jego złożeniu.
 • 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

 1. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego i witryny widocznej pod adresem www.shop.isop.pl jest  nieodpłatne.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Sprzedającemu poprzez kontakt jak określony na zasadach w § 1 pkt. 3 Regulaminu.
 3. Kupujący mogą dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji.

 

 • 3 Informacje o towarach.

 

 1. Sprzedający  prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem umów zawieranych na odległość.
 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, nie stanowią oferty.
 3. Ceny towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają kosztów dostawy. Dostawa towarów odbywa się zawsze poprzez ich odbiór osobisty w siedzibie fundacji,
 1. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 • 4 Warunki składnia zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W przypadku złożenia zamówienia należy:
 • wybrać Towar będący przedmiotem zamówienia (w przypadku ubrań (mundurków) wybrać  także rozmiar według tabeli rozmiarów podanej przy opisie Towaru), a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zatwierdzić towary dodane do koszyka poprzez kliknięcie przycisku;
 • podać dane potrzebne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu, imię i nazwisko dziecka ucznia szkoły oraz klasę do jakiej uczęszcza;
 • wybrać formę płatności;
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy kupna - sprzedaży zamówionego towaru.
 2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego  wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej. Wraz z przesłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sprzedający przesyła Klientowi informację o możliwości, sposobie i terminach wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o możliwości odstąpienia od zawartej umowy stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest także możliwy do pobrania wraz z regulaminem Sklepu Internetowego na domenie Sprzedającego pod adresem www.shop.isop.pl, oraz link do formularza umożliwiającego odstąpienie od umowy za pomocą Internetu.
 3. Poprzez zawarcie umowy kupna - sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności towaru wybranego przez Kupującego w Sklepie prowadzonym za pośrednictwem domeny shop.isop.pl i do wydania tego towaru Kupującemu a Klient zobowiązuje się do odbioru rzeczy i zapłaty Sprzedającemu uzgodnionej w umowie ceny w jeden z dostępnych sposób płatności na zasadach określonych w Regulaminie  .  

 

 • 5 Sposoby Płatności i dostawy Towaru

 

 1. Klient przy składaniu zamówienia dokonuje płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl i  jeśli to konieczne dla formy płatności systemu internetowego banku Klienta. Regulamin serwisu płatności stanowi załącznik 2 do Regulaminu.
 2. Klient ponosi koszty prowizji za skorzystanie z systemu płatności internetowych lub płatności  za pomocą karty płatniczej/kredytowej w Internecie  .
 3. Realizacja zamówienia następuje poprzez odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sprzedającego przy ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań. W takim wypadku Klient  nie ponosi kosztów dostawy.

 

 • 6 Realizacja zamówienia

 

 1. Realizacja zamówienia następuje w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w terminie 30 dni  od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta na rachunku bankowym  Sprzedającego.
 2. Brak płatności w systemie przelewy24.pl powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży i powoduje brak obowiązku realizacji zamówienia
 3. W przypadku braku zamówionego produktu na stanie Sklepu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedający  poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sprzedający poinformuje Klienta,. odrębną wiadomością e-mail na adres podany przy Zamówieniu, o terminie odbioru Towaru nie późniejszym niż 30 dni od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta na rachunku bankowym sprzedającego. Postanowienie § 6  pkt. 3 stosuje się.
 5. Zakup towarów jest potwierdzany rachunkiem ,wystawionym w formie elektronicznej, którego wersję elektroniczną Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany przy zamówieniu. Sprzedający ma prawo wystawić na rzecz Kupującego stosowny  rachunek  bez podpisu osoby upoważnionej do jego odbioru, dokumentującą zamówienie towaru.

 

 • 7 Odstąpienie od umowy.

 

 1. Kupujący, będąc konsumentem, może odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest możliwy do pobrania wraz z regulaminem na domenie shop.isop.pl  Sklepu Internetowego Sprzedającego. Klient może odstąpić od umowy także za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod linkiem przesłanym wraz z wiadomością e-mail o potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży.  
 2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty i systemu płatności internetowych, , jakiego użył Klient (przelew na rachunek bankowy lub zwrot na rachunek przypisany do karty kredytowej za pośrednictwem systemu przelewy24.pl ), chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar  od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu  lub przekazać go  osobie upoważnionej przez Klienta do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający  zaproponował, że sam odbierze Towar . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Kupujący  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W wypadku zwrotu Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Zwracane Towary  należy odesłać lub dostarczyć osobiście  na adres wskazany w § 1 ust. 3 regulaminu.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 

 • 8 Reklamacje.

 

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby Klient był zadowolony z zakupionych towarów. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć rzeczy - Towar bez wad. Jeśli jednak Klient uważa, że wystąpiła wada bądź inne nieprawidłowości, Klient może kierować swoje reklamacje na adres wskazany w § 1 ust. 3 regulaminu.
 2. Sprzedający  udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W przypadku wniesienia bezpodstawnej reklamacji Klient ponosi koszty dostarczenia i odbioru od Sprzedającego przedmiotu reklamacji.

 

 • 9 Gwarancja i rękojmia.

 

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym, gdyż nie jest ich producentem. Na Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym a Klientem gwarancji udzielić może  producent. Karta gwarancyjna zawiera szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach w/w gwarancji.
 2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 3. W razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta.
 4. W przypadku gdy rozmiar ubrań (mundurków)  dostarczonych Kupującemu jest zgodny z podanym przez Kupującego przy składaniu zamówienia ewentualne niedopasowanie rozmiaru do faktycznego rozmiaru noszonego przez używającego ubranie nie jest wadą rzeczy. • 10 Dane osobowe.
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego przy  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz dla realizacji umów sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wybór odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego, tj. Fundację  International School of Poznań, z siedzibą w Poznaniu (60-147 Poznań) przy ul. Taczanowskiego 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  pod numerem KRS 0000231789, posiadającą numery: NIP 7792253647, REGON 300031400
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów kupna - sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Żądanie usunięcia lub poprawienia danych można przesyłać pocztą tradycyjną na adres podany w § 1 ust. 3 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e –mail uniform@isop.pl
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

 

 • 11 Postanowienia końcowe.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, jednakże w odniesieniu  do konkretnej transakcji (umowy) sprzedaży  Klienta obowiązuje regulamin aktualny na dzień akceptacji Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie Sprzedający poinformuje o zmianie na stronie internetowej shop.isop.pl  Klient ma prawo przysłać pisemny sprzeciw co do zmian w Regulaminie w terminie 14 dni od poinformowania Klienta o zmianach. W przypadku braku sprzeciwu Klienta obowiązuje zmieniony Regulamin.
 2. Sprzedający informuje, że Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient jest uprawniony między innymi do: [1] zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym umowy; [2] zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym; [3] uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
 3. W każdej sytuacji, spory wynikłe z realizacji łączącej strony umowy, a nie rozstrzygnięte za pomocą wyżej wymienionych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w łączącej strony umowie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności  ustawy Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawy z dnia 16 lipca 2004r. o prawie telekomunikacyjnym.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl